Οι ελεγκτές και οι νόμιμοι έλεγχοι των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών νόμος 42 (Ι)/2009, με τον οποίο υπήρξε εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ, απαιτεί από τα ελεγκτικά γραφεία να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας.

Η Έκθεση Διαφάνειας περιέχει στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία μας σε σχέση με: τη νομική διάρθρωση και τους μετόχους της, τις νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις με το δίκτυο στο οποίο ανήκει, τη διακυβέρνηση, το εσωτερικό σύστημα ελέγχου ποιότητας που ακολουθεί, την τελευταία διασφάλιση ποιότητας αναθεώρηση εκ μέρους του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου, των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος στις οποίες έχει διενεργήσει τους νόμιμους ελέγχους, των πρακτικών ανεξαρτησίας που ακολουθεί, της πολιτικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υπαλλήλων της, των οικονομικών πληροφοριών σχετικά με την οικονομική της κατάσταση και τελικά η βάση της αμοιβής των νόμιμων ελεγκτών της.