Τα κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών στα ΔΠΧΠ ή στις αντίστοιχες αλλαγές τους. Παρέχονται από ειδικούς των ΔΠΧΑ, οι οποίοι μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην πρακτική εφαρμογή των λογιστικών ζητούμενων και απαιτήσεων.

Επικοινωνία